ALLIANCEMEN

Our Mission

To lead and remind our Alliance Men (brothers) to stay connected to Jesus Christ- the True Vine, by faith and through the power of the Holy Spirit, so that they will bear spiritual fruit and bring glory to God, the Father (John 15:1-8, Jeremiah 17:7-8).

Lub Luag Haujlwm: Peb Lub Luag Haujlwm yog coj thiab pab hais kom peb cov Txivtsev nco ntsoov ua neej txuas rau hauv Yexus Khetos -uas yog Tsob Tseem Txiv Hmab, los ntawm kevntseeg thiab los ntawm Vaj Ntsujplig tus Dawbhuv lub hwjchim, lawv thiaj li yuav txi txiv sab ntsujplig thiab ua rau Vajtswv, uas yog Vaj Leej Txiv tau ntsejmuag [koob meej]

-Yauhas 15:1-8

Theme

Growing in Christ by abiding in Him

Loj hlob hauv Yesus Khetos los ntawm txuas rau hauv Nws

Theme Verse

 

"Remain in me, as I also remain in you. No branch can bear fruit by itself; it must remain in the vine. Neither can you bear fruit unless you remain in me.

I am the vine; you are the branches. If you remain in me and I in you, you will bear much fruit; apart from me you can do nothing."

(John 15:4 NIV)

Olives

“Nej cia li txuas rau ntawm kuv thiab kuv yuav txuas rau ntawm nej. Tus ceg hmab uas tsis txuas rau ntawm txoj hmab yeej txi tsis taus txiv. Ib yam li ntawd, yog nej tsis txuas rau ntawm kuv, nej yeej txi tsis taus txiv” (Yauhas 15:4)

Vision (Zeem muag)

Living in Christ

Ua neej ciaj sia zeeg hauv Yexus Khetos

Spring%20Buds%20_edited.jpg

 I am the vine; you are the branches. If you remain in me and I in you, you will bear much fruit; apart from me you can do nothing. If you do not remain in me, you are like a branch that is thrown away and withers; such branches are picked up, thrown into the fire and burned. If you remain in me and my words remain in you, ask whatever you wish, and it will be done for you. This is to my Father’s glory, that you bear much fruit, showing yourselves to be my disciples." - John 15:5-8

 

Please download our ALLIANCEMEN Scripture Resource Guide for 2021-2022

Contact

IMG_9569 (2).JPG

Name: Petus V. Muas

Title: Chairman (Thawj Txiv Tsev)

Email: petusvm.515@gmail.com

PH: 651-347-7621